Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu august, 2021

Prúdové chrániče

Obraz
Elektro / Prúdové chrániče / Prúdový chránič - RCD (angl. Residual Current Device) - je elektrické zariadenie zabezpečujúce elektrický obvod tak, aby došlo k rýchlemu odpojeniu obvodu v prípade, že dôjde k úniku časti elektrického prúdu mimo chránený obvod. Uniknutý elektrický prúd označujeme tiež ako chybový alebo poruchový prúd. K takejto situácii môže dôjsť napríklad pri priamom dotyku uzemneného ľudského tela so živou časťou obvodu. Využitie Súčasne platné technické normy vyžadujú použitie prúdových chráničov v novobudovaných rozvodoch. Staršie rozvody sa z dôvodov znižovania rizika úrazu elektrickým prúdom dopĺňajú prúdovými chráničmi. Sú to najmä vetvy rozvodov, ktoré vedú do priestorov so zvýšeným rizikom úrazu elektrickým prúdom ako napr. vlhké prostredie, sociálne zariadenia, kúpeľne a podobne. Zapojenie Charakteristika Dvojpólový prúdový chránič porovnáva veľkosť prúdu, tečúceho fázovým vodičom s veľkosťou prúdu, tečúceho neutrálnym vodičom. Pokiaľ sú ve